CHICKS AT THE KAMLAPUR RAIL STATION IN Dhaka, Bangladesh.